تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب شامپو
تعبیر خواب شامپو

شامپو و صابون در خواب نشانه تبرئه شدن است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با شامپو ن ویا لبای خود را می شوید برائت حاصل می […]

مسکه

روغن تازه بود . دیدن مسکه در خواب ، دلیل بر مال حلال است . اگر دید مسکه داشت و بخورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد دیدن […]

زردآلو

محمدبن سیرین گوید : زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین ، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود . اگر زردآلو ترش بود […]

انگشت شصت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود . شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x