تعبیر خواب پیشنهادی

رولت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود . رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از […]

تعبیر خواب ریاست
تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست یوسف نبی دیدن ریاست عمل سختی ست در کار غالب گردد. تعبیر خواب ریاست از آنلی بیتون  اگر رییس خود را در خواب ببینید ، حاکی از […]

حشره کش

مولف گوید : استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم ایستادگی در برابرمزاحمان و از خود دور کردن آنها آنلی بیتون می‌گوید : دیدن حشره کش در خواب ، […]

تعبیر خواب برادر
تعبیر خواب برادر

تعبیر خواب برادر لوک اویتنهاو  برادر : سود و فایده برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن تعبیر خواب برادر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments