تعبیر خواب پیشنهادی

اردوگاه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک اردوگاه : یک زندگی سالم و طولانی شما در یک اردوگاه هستید : دردسرهای بزرگ در آینده مانع آن میشوید که شما […]

تعبیر خواب آسیابان
تعبیر خواب آسیابان

آسیابان در خواب ، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد ، تا اهل آن خانه بدان زندگی […]

سبل

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در چشم ها سبل داشت ، چنانکه چیزها را نمی توانست دید ، دلیل است بر قدر تاریکی چشم در دین او نقصان افتد […]

سینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سینی زنی است که به شما خدمت می کند و خیلی هم نزدیک است . او هم می تواند مستخدم و پرستار باشد و هم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x