تعبیر خواب پیشنهادی

تریبون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی . چنان چه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید […]

مطربی

اگر دید مطربی کرد و روی می زد ، دلیل که به چیزهای حرام آید و در دیدن مطربی کردن خیری نباشد .

تعبیر خواب ساحل
تعبیر خواب ساحل

 تعبیر خواب ساحل از نظر معبرین غربی تعبیر خواب ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان […]

تیز کردن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید ، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x