تعبیر خواب پیشنهادی

صدف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که صدف داشت ، دلیل که خادمی پیدا کند . اگر بیند که صدف وی ضایع شد ، دلیل که خادمش بگریزد . لوک […]

آمپول

مولف گوید : آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو اگر آمپول زده و برمی گشت مفارقت یافتن از ترس وبیم چنین ترسی و […]

گناه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گناه می کرد و ندانست چه گناه بود ، دلیل است در فتنه افتد . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن گناه نمودن ، دلیل […]

بی ادب بودن

لوک اویتنهاو می گوید : بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x