تعبیر خواب سوره محمد ص

تعبیر خواب سوره محمد ص

محمدبن سیرین گوید :
اگر دید سوره محمد صلی الله علیه و آله می خواند ، دلیل است بر دشمنان ظفر و پیروزی یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :
خدای تعالی او را از آفات نگاه دارد .

تعبیر خواب آینده
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
نیکو خصال و خوب سیرت بود .

تعبیر خواب پیشنهادی

زبور

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیندکتاب زبور همی خواند ، دلیل که به حق تعالی بازگردد و به کار خیز رغبت نماید . اگر بیند زبور نه […]

کارد

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند باکارد سلاحی […]

قبض روح

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

قوطی

لوک اویتنهاو می گوید : قوطی کنسرو : پول پس انداز شده

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of