تعبیر خواب سوسک بالدار

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک منوچهر مطیعی تهرانی:

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد . کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد . دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد .
مولف گوید :
چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.

دیدن سوسک در خواب

دیدن سوسک در خواب نشانه‌ی خوبی است. بر خلاف مشاهده‌ی سوسک در زندگی واقعی، دیدن سوسک در خواب به این معنی است که با فردی بسیار متمول و بانفوذ ملاقات خواهید کرد. این فرد ممکن است شخصیت بسیار قدرتمند و مهمی در اجتماع باشد، و شما فرصت نزدیک شدن به این شخص را خواهید داشت. اگر نقش‌تان را به درستی ایفا کنید، حتی ممکن است شانس ترفیع موقعیت شغلی‌تان یا به طور کلی، پیشرفت در زندگی‌تان را به دست آورید.

تعبیر خواب کشتن سوسک

منوچهر مطیعی معتقد است کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.
آنلی بیتون: اگر در خواب سوسک را بکشید، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.
برایت می‌گوید: اگر در خواب سوسكى را بكشید، نشانه آن است كه در كارتان موفق می‌شوید

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب سوسک در غذا

تعبیر خواب سوسک در غذا ممکن است نشانه‌ای منفی به همراه داشته باشد.  احتمال دارد برخی آدم‌های اطراف‌تان به دستاوردها و موفقیت‌های‌تان حسادت خواهند کنند. آن‌ها پشت سرتان حرف می‌زنند، ولی در حضورتان با شما خوب هستند. در این شرایط، لازم است در مورد حرف‌ها و کارهای‌تان در مقابل برخی آدم‌ها، یا به طور کلی، همه‌ی آدم‌ها بسیار محتاط باشید.

اگر در این خصوص، به فردی مشکوک هستید، بهتر است از شر وی خلاص شوید و از وی دوری کنید، و بدون ترس و نگرانی از خیانت به زندگی‌تان برسید.

تعبیر خواب سوسک روی بدن‌

تعبیر خواب سوسک روی بدن نشان‌دهنده‌ی یک تصادف احتمالی است که شاید گرفتارتان کند، یا این‌که ممکن است نشانه‌ی این باشد که خودتان را در شرایطی قرار می‌دهید که به طرق مختلف دچار آسیب شوید. تا مدتی به شدت مراقب سلامتی‌تان باشید و اگر احساس می‌کنید جایی از بدن‌تان دچار مشکل شده است،‌ حتما به پزشک مراجعه کنید. بعد از دیدن این خواب، بهتر است از خروج بی‌مورد از خانه‌تان اجتناب کنید. برای انجام برخی کارهای روزانه از فردی دیگر کمک بخواهید و خودتان در خانه بمانید و کل روز را استراحت کنید.

تعبیر خواب سوسک بالدار

تعبیر خواب سوسک بالدار  که روی سر  شما پرواز می کند نشانه خوب و مناسبی برای روابط عاشقانه و یا کاری شما نخواهد بود. اگر این سوسک سیاه باشد علاوه بر رخ دادن اتفاق بد یمن، خبر از سحر و جادو هم خواهد داد. پرواز کردن سوسک بالدار نشانه شانس در کار و عشق است.

تعبیر خواب پیشنهادی

گردن

حضرت دانیال گوید : دیدن گردن به خواب ، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد ، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت […]

جبه

محمدبن سیرین گوید : جبه در خواب زن است . اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت ، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است . اگر […]

عطاری کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خواب عطاری می کرد ، دلیل که مردم شکوه آن گویند ، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد ، دلیل […]

رود

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانة آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان . ۲ـ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments