سکنجبین

محمدبن سیرین گوید : سکنجبین به خواب ، چون شیرین بود ، خوردن آن در خواب مال و روزی بود که آسان به دست آید و چون ترش بود ، دلیل که مال با غم و اندوه به دست آید .
ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیماری ، سکنجبین به خواب بیند ، اگر شیرین بود شفا یابد ، اگر ترش بود ، بیماری او به درازا کشد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی است از سرکه و عسل که به میزان و مقدار معین در هم می آمیختند و از مخلوط آن شربتی خوشگوار و معطر و فرح بخش به وجود می آوردند . در برخی نقاط که عسل یافت نمی شد یا می خواستند شربتی ارزان قیمت فراهم کنند سکنجبین را از مخلوط سرکه و شکر تهیه می کردند ولی همچنان آن را سکنجبین می نامیدند و امروز که عسل گران یا کمیاب تر از سابق شده به طور کلی این شربت را با شکر تهیه می کنند . در رویاهای ما تعبیر سکنجبین نیز مخلوطی است از تعابیری که برای سرکه و عسل و انگبین نوشتیم . اگر میزان عسل بر سرکه بچربد سکنجبین بسیار شیرین می شود و طبعا تعبیر انگبین و عسل بر خواب حاکم می گردد و اگر ترش مزه باشد یعنی سرکه بیش از عسل و شکر و انگبین در آن آمیخته باشند سرکه محور خواب قرار می گیرد . انگبین نعمت و فراوانی است و سرکه مالی است مفت و بی زحمت که نوشتیم مالا ما را غمین و حزین می کند و چنانچه ترشی سرکه چندش و آزردگی ایجاد کند و در خواب محسوس باشد غم و اندوه است . حال اگر در خواب ببینید که سکنجبین می خورید چنانچه شیرین بود و شرینی آن را حس کردید پول و نعمتی به دست شما می رسد که موجب خوشحالی شما می گردد و اگر ترش بود غمی در کمین شما نشسته . همین حالت است اگر سکنجبین به دیگری بدهید . چنانچه بدانید سکنجبین ترش به او می دهید عالما عامدا او را غمگین می کنید و آزارش می دهید و چنانچه بدانید آنچه می دهید شیرین است نیکی می کنید و موجبات خوشدلی او را فراهم می آورید .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب زلزله
تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله ابن سیرین اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین […]

اصلع

کسی که موی جلوی سرش ریخته باشد محمد بن سیرین گوید : اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود ، دلیل که او را مالی […]

نو بودن

محمدبن سیرین گوید : هر چیز نو که به خواب بیند ، دلیل خیر و برکت است . ۰ ۰ vote Article Rating

مردود

لوک اویتنهاو می گوید : مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است ۰ ۰ vote Article Rating

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x