تعبیر خواب سکه

تعبیر خواب سکه

تعبیر خواب سکه منوچهر مطیعی

امرزه دیدن سکه در خواب اشاره به خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و کم ارزش و کم تاثیر زندگی دارد.

اگر در خواب ببینید که در جیب خود تعداد زیادی سکه دارید یعنی در آینده به امور تفننی می پردازید و مسائلی شما را سرگرم می کنند که تاثیر بزرگی در زندگیتان ندارند .

اگر در خواب ببینید که سکه ای در راه یافتید خبری به شما می رسد و چیز کوچکی برای مدتی کوتاه شما را دل خوش می سازد و اگر دست در جیب خویش کردید و دریافتید که سکه ای داشته اید که آن را گم کرده اید اندوه کوچکی برای شما پیش می آید که دوامش نیز اندک است . ابن سیرین در این مورد نوشته : از جانب فرزند نگران می شوید . اما چون ارزش سکه با ارزش فرزند قابل مقایسه نیست نمی توان گم شدن سکه را به نگرانی درباره فرزند تعبیر کرد با این وجود عقیده معبران کهن محترم است.

اگر در خواب دیدید کسی مشتی سکه به شما داد ، نشان آن است که کسی به شما اعتماد می کند و احتمالا مورد مشاوره قرار می گیرید و رای و عقیده شما راه گشای مشکل دیگری خواهد شد و اگر شما به کسی یک مشت سکه دادید از رنج و اندوه و غم فارغ می شوید.

داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده اش را خوشحال می کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید. تنها د رصورنی که روی سکه یا پلاک طلای شما اسامی خداوند و یا معصومین و بزرگان منقش شده باشد تعبیرش بسیار مثبت است.

تعبیر خواب سکه آنلی بیتون

۱ـ دیدن سکه طلا در خواب ، نشانة سفرهای دریایی و لذت و خوشی از سفرهاست .
۲ـ دیدن سکه نقره در خواب، علامت آن است که در صمیمی ترین خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود می آید .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش سکه ای نقره به او می دهد ، دلالت بر آن دارد که نامزدش او را ترک می گوید .
۴ـ دیدن سکه مسی در خواب، علامت دردهای جسمانی و نومیدی است .
۵ـ دیدن سکه نیکلی ، نشانه آن است که کارهای پست به عهدة شما گذارده خواهد شد.
۶ـ دیدن سکه نقره ای  که شفاف و درخشان است و میان دیگر سکه های شما جلوه خاصی، نشانه سعادت و خوشبختی است .

اگر در خواب ببينيد که سکه ای در راه يافتيد خبري به شما مي رسد و چيز کوچکی براي مدتی کوتاه شما را دل خوش می سازد و اگر دست در جيب خويش کرديد و دريافتيد که سکه ای داشته ايد که آن را گم کرده ايد اندوه کوچکی برای شما پيش مي آيد که دوامش نيز اندک است.

تعبیر خواب سکه

تعبیر خواب سکه ابن سيرين

از جانب فرزند نگران مي شويد. اما چون ارزش سکه با ارزش فرزند قابل مقايسه نيست نمي توان گم شدن سکه را به نگراني درباره فرزند تعبير کرد با اين وجود عقيده معبران کهن محترم است. اگر در خواب ديديد کسی مشتی سکه به شما داد، نشان آن است که کسی به شما اعتماد مي کند و احتمالا مورد مشاوره قرار مي گيريد و راي و عقيده شما راه گشای مشکل ديگري خواهد شد و اگر شما به کسي يک مشت سکه داديد از رنج و اندوه و غم فارغ مي شويد.

داشتن سکه طلا همانقدر که در بيداري خوب است و دارنده اش را خوشحال مي کند در خواب خیر نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان مي دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببينيد. تنها مورد استثنايي آن است که روی سکه يا پلاک طلاي شما اسامی خدا يا شمايل اوليا نقش شده باشد که بسيار خوب است.

تعبیر خواب سکه طلا

دیدن خواب سکه طلا برای مردان خوب نیست واشاره به  کدورت و عصبانیت دارد. در مقابل دیدن سکه طلا در خواب برای زنان اما برای زنان نشانه شادی و به وجود آمدن شرایطی برای شنیدن خبرهای خوش است.

تعبیر خواب پیشنهادی

سمنو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سمنو شیره جوشانده جوانه گندم است . پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می رسد و هم […]

تقاضای پرداخت وام

اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می رسد ، علامت آن است که باید مراقب کارهای خود باشید و تمایلات نادرست خود را اصلاح کنید .

کفن

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که از بهر مرده کفن می ساخت و آن کس معروف بود ، دلیل رنج و بلا بود . اگر بیند که کفن […]

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments