سیمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است . چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ دست می زنید که موجب رنج و زحمت می شود . کاری که به دقت و سرعت نیاز دارد چه اگر اهمال کنید فرصت را از دست می د هید و ندامت خواهید کشید و ملامت خواهید شنید . اگر دیدید دیگری سیمان می ریزد و آن سیمان به شما تعلق دارد کسی برای شما خدمتی انجام می دهد که به استحکام موقعیت شما می انجامد ولی برای او سخت و دشوار است . اگر دیدید کیسه های سیمان خریده اید مسائلی یکسان اما متعدد شما را مشغول خواهد کرد . سیمان اگر خاکستری باشد همان تعابیر گفته شده را دارد اگر سیاه باشد غم و اندوه می آورد و اگر سرخ باشد فرح و شادی با خود دارد و کلا سیمان چندان بد نیست .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خزه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است […]

اجبار به زور

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : کسی را مجبور به انجام کاری میکنید : دیگران بر شما نفوذ دارند . دیگران را به زور مجبور میکنید : امیدهای شما برآورده […]

شهادت

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که شهادت می آورد و بیننده مصلح بود ، دلیل است با شهادت از دنیا برود . اگر مفسد بود ، دلیل […]

موسیقی

لوک اویتنهاو می گوید : موسیقی : خبرهای خوب و شاد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـاگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است که در زندگی […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments