سینما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به کاری می زنید که سودی عایدتان نمی کند ولی وقت شما را می گیرد . سینما نیز مثل سیرک اشتغال به امور تفننی است . اگر در خواب دیدید که از سینما خارج می شوید از ماجرایی فراغت حاصل می کنید یا خود را کنار می کشید و اگر دیدید همراه جمعیتی می خواهید وارد سالن سینما می شوید در امری پر هیاهو و پرجنجال مداخله می کنید که احتمالا به شما هیچ ارتباطی ندارد . اگر از سینما خوشحال و راضی بیرون آمدید موضوعی خانوادگی شما را غمگین می کند . این مسئله ممکن است به خانواده شما مربوط نباشد ولی کلا خانوادگی است و چنانچه دیدید ناراضی و ناخشنود بیرون آمدید کاری انجام می گیرد که موجب خشنودی و رضایت شما می شود . اگر دیدید خودتان فیلم نشان می دهید دروغ می گویید و تظاهر می کنید و در نتیجه اطرافیان خود را گول می زنید و حقایقی را وارونه جلوه می دهید و اگر دیدید خودتان در سینما نقشی به عهده گرفته اید مردم درباره شما حرف خواهند زد و سر زبان ها خواهید افتاد .

تعبیر خواب پیشنهادی

گاوزبان

محمدبن سیرین گوید : دیدن گاو زبان ، دلیل بر گفتگو کند .

تعبیرخواب مداحی کردن
تعبیر خواب مداحی کردن

تعبیر خواب مداحی کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند. اگر بیند والیآن شهر بمرد و بر وینوحه کردند، دلیل که آن والی مضرت بیند. اگر بیند که نوحه […]

پزشک قانونی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می روید ، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر […]

طویله

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x