سینما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به کاری می زنید که سودی عایدتان نمی کند ولی وقت شما را می گیرد . سینما نیز مثل سیرک اشتغال به امور تفننی است . اگر در خواب دیدید که از سینما خارج می شوید از ماجرایی فراغت حاصل می کنید یا خود را کنار می کشید و اگر دیدید همراه جمعیتی می خواهید وارد سالن سینما می شوید در امری پر هیاهو و پرجنجال مداخله می کنید که احتمالا به شما هیچ ارتباطی ندارد . اگر از سینما خوشحال و راضی بیرون آمدید موضوعی خانوادگی شما را غمگین می کند . این مسئله ممکن است به خانواده شما مربوط نباشد ولی کلا خانوادگی است و چنانچه دیدید ناراضی و ناخشنود بیرون آمدید کاری انجام می گیرد که موجب خشنودی و رضایت شما می شود . اگر دیدید خودتان فیلم نشان می دهید دروغ می گویید و تظاهر می کنید و در نتیجه اطرافیان خود را گول می زنید و حقایقی را وارونه جلوه می دهید و اگر دیدید خودتان در سینما نقشی به عهده گرفته اید مردم درباره شما حرف خواهند زد و سر زبان ها خواهید افتاد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آتشفشان
تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان نمادی از نیروهای خارق العاده ، قدرتمند و فوران گدازه های آتش فشان نشانه تمایلات و گرایشات فرد بیننده خواب است . آنلی بیتون می‌گوید : دیدن […]

مذکر

محمدبن سیرین گوید : مذکر به خواب به معنی پنددهند بود . اگر کسی بیند که مردی را پند می داد ، دلیل شادی بود . اگر این خواب را […]

مسمار

اگر مسمار درخواب دید ، دلیل بود بر مردی که به کارهای مردم پیوندند . اگر چیزی به مسمار بدوخت ، دلیل که کار پراکنده خود جمع کند . اگر […]

ریحان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود ، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین ، دلیل گریستن […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments