سینه ریز

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .
۲ـ گم کردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید کرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کوال

محمدبن سیرین گوید : دیدن کوال درخواب ، دلیل بر مرد عالم است و بدین قول دلیل آورند . علی علیه السلام فرمود : اگر کسی درخواب بیند کوال نو […]

پدر روحانی

هانس کورت می‌گوید : مشاهده‌ی پدر روحانی در خواب ، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگی است . شنیدن صدای موعظه‌ی پدر روحانی در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است […]

سوره الحجر

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سوره حجر می خواند ، نزد حق تعالی پسندیده بود . ابراهیم کرمانی گوید : هر امیدی که دارد بیابد . حضرت امام […]

تعبیر خواب آفتابه
تعبیر خواب آفتابه

آفتابه یا آبدستان وسیله ای ست که با  آن دست و صورت خویش را می شویند. ابن سیرین می گوید: آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments