سینه

محمدبن سیرین گوید :
دیدن سینه به خواب ، دلیل بر شریعت باشد . اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد ، دلیل که کارهای او ساخته شود . اگر بیند سینه او تنگ شد ، دلیل که در دینش خلل افتد . اگر بیند بر سینه او خطی سبز نوشته بود ، دلیل که حق تعالی با وی کرامت کند . اگر خط سیاه بیند ، دلیل که بی شهامت از دنیا برود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند بر سینه او موی رسته بود ، دلیل که وام دار شود . اگر بیند موی از سینه بسترد ، دلیل که وام بگذارد ، اگر بیند سینه او گرفته بود . چنانکه حرف زدن نتوانست ، دلیل که کار دین بر وی بسته شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن سینه به خواب بر هفت وجه است .
اول : علم وحکمت .
دوم : سخاوت .
سوم : ایمان .
چهارم : کفر .
پنجم : حکمت .
ششم : مرگ .
هفتم : بخل .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
سینه استطاعت بیننده خواب است . چنانچه در خواب ببینیم که سینه ای فراخ داریم زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم . چنانچه در خواب ببینیم سینه ما کوچک شده و محقر و ضعیف گردیده تعبیر بر عکس است و روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت . اگر در خواب ببینیم سینه تنگ شده دل تنگ می شویم . در خواب حالتی فیزیکی پیش می آید که اصطلاحا می گویند بختک روی شخص افتاده . منظور از این حالت خفگی نیست بل که حالتی است که در خواب احساس آن برایمان پیدا می شود . حس می کنیم که سینه ما تنگ شده و نفس کشیدن دشوار گردیده این حالت است که دل تنگی تعبیر می شود . اگر ببینیم سینه ما گرفته به طوری که نمی توانیم حرف بزنیم و به راحتی نفس بکشیم غمی برای ما می رسد . دیدن سینه دیگران نیز همین تعابیر را دارد . اگر ببینیم سینه ما چاق و ورزیده شده مانند ورزشکاران سینه پیدا کرده ایم روزی می یابیم و نعمت هائی به ما می رسد اگر چنان شده باشد که چون زنان سینه آویخته داشته باشیم نیکو نیست و خواب ما می گوید غم و اندوهی را تحمل می کنیم که بر سینه ما سنگینی خواهد کرد و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت . زنی اگر ببیند سینه اش مثل مردان صاف شده و برجستگی آن از بین رفته نیکو نیست و از جانب فرزند یا فرزندانش غمناک می شود و چنانچه فرزند نداشته باشد از سوی خواهر یا برادرش لطمه می خورد یعنی از کسانی که با او هم شیر هستند .

تعبیر خواب پیشنهادی

تیر و کمان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ خواب تیرو کمان ، نشانة آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد . ۲ـ خواب رها کردن تیر […]

باله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک زن خواب رقص باله ببیند : دردسر و ناامیدی یک زن جوان خواب رقص باله ببیند : او در عشق وفادار نخواهد بود […]

چغندر

محمدبن سیرین گوید : چغندر در خواب ، غم و اندوه است . اگر کسی بیند چغندر همی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . […]

تعبیر خواب انگور
تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب دیدن دیدن انگور سفید روزی حلال بود و دو جوان با او به زندان درآمدند یکی از آن دو گفت من خویشتن را به خواب دیدم که انگور […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of