سینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سینی زنی است که به شما خدمت می کند و خیلی هم نزدیک است . او هم می تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر . اگر دیدید سینی نو و تمیز و درخشنده و قشنگی دارید می توانید به آن زن هرکس هست متکی و به صداقت او معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید خواب شما می گوید زنی که به شما خدمت می کند آزرده است یا نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را ندارد . داشتن چندین سینی گویای تعدد خدمتکاران نیست بلکه بیانگر آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نیت و خدمت بیشتر را دارد اما توانایی شما در قبول محبت محدود است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن سینی در خواب ، علامت آن است که به شکلی احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت . حوادثی تلخ شما را غافلگیر خواهد کرد .
شاخة درخت
۱ـ اگر در خواب شاخة درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانة آن است که با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .
۲ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب دعوا کردن
تعبیرخواب دعوا کردن

تعبیرخواب دعوا کردن تعبیرخواب دعوا کردن می‌تواند به این معنی باشد که در بیداری نیز از بحث و مشاجره با دیگران نیز رنج می‌برید. خواب‌هایی که در آن درگیری و […]

اژدر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک اژدر : مراقب اطرافیانتان باشید . یک اژدر را آتش میزنید : زندگی شما تغییر خواهد کرد . اژدر منفجر میشود : […]

تعبیر خواب شیشه
تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه از ابن سیرین تعبیر خواب شیشه به معنی زن باشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه […]

جریمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که جریمه شده اید پاداش می گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می کنید . هر قدر جریمه بیشتر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments