سیکی

محمدبن سیرین گوید : سیکی دراصل ، مال حرام است . اگر بیند درمیان سیکی غرق گردید ، دلیل که در فتنه افتد . اگر بیند سیکی می خورد ، دلیل که به قدر آن او را مال حرام نصیب شود . اگر سیکی پخته می خورد ، دلیل که مالی حرام به رنج و سختی به دست آورد . اگر بیند در خانه سیکی بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن از مرد دهقانی او را منفعت رسد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند از سیکی مست گردیده ، دلیل که به قدر مستی بزرگی و جاه یابد . اگر بیند که بی خوردن آن مست گردید ، دلیل که ترسی سخت بدو رسد . اگر بیند پیاله در دست داشت و ندیمش از دست او بستد ، دلیل که به سبب معیشت گفتگو کند . اگر بیند سیکی می پالود ، دلیل که خدمت پادشاه کند . اگر بیند که جوی سیکی می رفت و او در میان آن شنا می کرد ، دلیل که به بلای دنیا گرفتار شود . جابرمغربی گوید : اگر دید سیکی با آب می آمیخت و می خورد ، دلیل که ربا خورد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن سیکی به خواب بر سه وجه است . اول : مال حرام . دوم : ترویج . سوم : نعمت . و دیدن سیکی فروش به خواب ، دلیل بر مردی باشد که پیوسته طلب جنگ و فتنه کند .

تعبیر خواب پیشنهادی

کشت و زرع

محمدبن سیرین گوید : دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است و گویند دیدن کشاورزی ، روزی حلال است […]

صحرا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب صحرا بیند ، دلیل خرمی باشد از قبل پادشاه ، به قدر بزرگی صحرا . اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید ، دلیل […]

ماجراجویی

لوک اویتنهاو می گوید : ماجراجویی : خطری بیخ گوش شماست

شبنم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب احساس کنید شبنم بر شما می نشیند ، علامت آن است که دچار بیماری و تب خواهید شد . ۲ـ اگر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments