تعبیر خواب پیشنهادی

خزه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است […]

پارچ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما . ۲ـ دیدن […]

شمشاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می نمایاند و پنهان نمی کند […]

تعبیر خواب هزارپا
تعبیر خواب هزارپا

تعبیر خواب هزارپا  نماد سماجت و جان سختی است. مشکل و موضوعی در محل کار یا زندگی خصوصی که شما را سخت درگیر کرده است. وظایف فراوان، مسئولیت‌های سنگین که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x