تعبیر خواب پیشنهادی

ناودان

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که آب از ناودان به زیر می آمد ، دلیل است در ان مقام خون ریختن پدید آید . اگر بیند که باران […]

آزمایشگاه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن آزمایشگاه در خواب ، علامت آن است که در زندگی ، هزینه‌های بسیار غیرمنتظره و ناگهانی برایتان پیش خواهد آمد . اگر دیدید که در […]

تعبیر خواب آرنج
تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید . […]

صراط

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بر صراط ایستاده بود ، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments