شب بو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب بو زنی است لاغر اندام و زیبا و نیک مختصر و خوش سخن و خوش نیت که به هنگام سختی و تنگی به کمک و یاری شما می شتابد ولی خیلی زود شما را ترک می کند و می رود . شما به صفا و پاکدامنی او می توانید اعتماد داشته باشید ولی به وفا و استقامت او نباید مطمئن شوید . برای زنان نیز شب بو باز هم همان زن است که البته هوو و رقیب نیست . حتی می تواند خواهرشان باشد . اگر در خواب گل شب بو یا ساقه و نهال شب بو داشته باشید نشان آن است که چنان زنی به وقت سختی از شما دل جویی می کند لیکن خیلی زود می رود و شما را تنها می گذارد شاید قبل از این که مشکل شما کاملا مرتفع شده باشد .

تعبیر خواب پیشنهادی

خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای […]

ناله

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن صدای ناله در خواب ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید . لیلا برایت می‌گوید : ناله کردن در خواب ، […]

طیلسان

ردائی که قاضیان وخطیبان وعربها بر دوش اندازند محمدبن سیرین گوید : دیدن طیلسان ، دلیل جاه و بزرگی است . اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت ، دلیل است […]

درندگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن درندگان در خواب بر چهار وجه است . اول : دشمنان . دوم : پادشاهان ستمگر . سوم : زن سلیطه . چهارم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments