شب بو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب بو زنی است لاغر اندام و زیبا و نیک مختصر و خوش سخن و خوش نیت که به هنگام سختی و تنگی به کمک و یاری شما می شتابد ولی خیلی زود شما را ترک می کند و می رود . شما به صفا و پاکدامنی او می توانید اعتماد داشته باشید ولی به وفا و استقامت او نباید مطمئن شوید . برای زنان نیز شب بو باز هم همان زن است که البته هوو و رقیب نیست . حتی می تواند خواهرشان باشد . اگر در خواب گل شب بو یا ساقه و نهال شب بو داشته باشید نشان آن است که چنان زنی به وقت سختی از شما دل جویی می کند لیکن خیلی زود می رود و شما را تنها می گذارد شاید قبل از این که مشکل شما کاملا مرتفع شده باشد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سفر
تعبیر خواب سفر

تعبیر خواب سفر ابن سیرین اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود ، دلیل است که حالش نیکو گردد . اگر […]

فسنجان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت . فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و فراهم […]

تند باد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . […]

درشکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند . معبران […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments