تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر ابن سیرین

اگر کسی خود را بر اشتری مجهول بیند که به شتاب همی رود ، دلیل کند به سفر رود . اگر بیند بر اشتری جولان همی کرد ، دلیل است غمگین و متفکر شود . اگر بیند بر اشتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست ، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت . اگر بیند ماده شتری یافت ، دلیل است بر این که زن خواهد . اگر اشتر با بچه بود ، آن زن که خواهد با فرزند بود . اگر بیند اشتر از وی روی بگردانید و مطیع او نشد ، دلیل است اندوهگین شود .

 

تعبیر خواب شتر حضرت دانیال

اگر بیند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود ، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند . اگر بیند با اشتری جنگ و نبرد می کرد ، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را ، خصومت افتد . اگر بیند که رمه اشتران را همی چرانید و دانست از ملک او بود ، دلیل کند که وی را ولایتی بود و به مردم آن ولایت فرمانروا شود . اگر بیند اشتر را همی دوشید ، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدر ان شیر که دوشیده بود . اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد ، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود . اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید ، یا از کسی بخرید ، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد . اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد ، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد . اگر بیند ماده شتر او بمرد ، دلیل که زنش بمیرد . اگر بیند که شتر بچه آورد ، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود . اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد . اگر بیند که گوشت اشتر می خورد ، دلیل است بیمار گردد .

 

تعبیر خواب شتر ابراهیم کرمانی

اگر بیند کسی گوشت اشتر بسیار بدو داد ، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر . اگر بیند که اشتر را قربانی می کرد و گوشت او را به هر کسی می داد ، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد . اگر بیند که اشتری مجهول در پس او همی آید ، دلیل که سرگشته و متفکر شود . اگر بیند که اشتری را قهر و زبون خویش کرد ، دلیل است دشمن را مقهور خویش کند . اگر بیند که رمه اشتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید ، دلیل است در آنجا دشمن جمع شود ، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در مردم آن موضع مستولی شود . اگر بیند که اشتران بار گندم و جو داشتند ، دلیل است از آن دشمن در آنجا خیر و برکت بود .

خواب شتر

تعبیر خواب شتر جابر مغربی

اگر بیند بر اشتر یک ساله نشسته بود ، دلیل است اندوهگین شود . اگر بیند از اندام شتر وی خون زایل شود ، دلیل که سعادت و نعمت دنیا یابد به قدر آن خون . اگر بیند مهار اشتری می کشید ، دلیل است بافردی فرمانبردار او را خصومت افتد . اگر بیند که در بیابان اشتر بسیار یافت ، دلیل است بر بزرگی و فرمانروائی او بر جماعت بیابانگرد . اگر بیند که دو شتر یافت ، دلیل که مال یابد . اگربیند کسی وی را شتری داد ، دلیل که به قدر و قیمت آن منفعت یابداز کسی . اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند ، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت کنند به میراث .

 

تعبیر خواب شتر اسماعیل بن اشعث

اگر بیند که اشتران بسیار داشت و دانست که آن جمله ملک وی است و از اشتران اعرابی بودند ، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد . اگر اشتران عجمی بودند ، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد . اگر زنی بیند اشتری با بخورد ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد و بدانکه پوست اشتر نیز همین . دلیل را دارد و بعضی از معبران گفته اند : میراث یابد . اگر بیند که اشتر با او سخن گفت ، دلیل است خیر و نیکی بدو رسد .

تعبیر خواب شتر امام جعفر صادق

دیدن اشتر درخواب بر ده وجه بود .
اول : پادشاه عجمی ،
دوم : مردی امیر ،
سوم : مرد مومن ،
چهارم : سیل ،
پنجم : فتنه و آشوب ،
ششم : آبادانی ،
هفتم : نصیب شدن زن ،
هشتم : حج ،
نهم : نعمت ،
دهم : مال
اشتر عربی ، دلیل بر مردم عرب کند و اشتر عجمی ، دلیل بر مردم عجمی و بدانکه اشتربانی به تاویل خداوند به تدبیر و ولایت بود و راست کننده کارها بود .

 

تعبیر خواب شتر منوچهر مطیعی تهرانی

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم . شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد . سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب . داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی . شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است . نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست . اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید . چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود . مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید . خون شتر مال حرام است . اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید . اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید . اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید .

 

تعبیر خواب شتر لوک اویتنهاو

شتر : کار و تلاش در پیش روی شماست
نوازش کردن شتر : شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
شتر با بار : ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید
سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت
زدن شتر : شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن شترجهاز دار رفتن به کعبه یا کاری که ثوابی در آن حد دارد
دیدن شتر بی جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهی مهتر گردد
اگر بر شتر سوار شده دولت یابد
اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کند

تعبیر خواب شتر آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید شتری در حال کشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد که با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد .
۲ـ اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد که دارایی فراوانی از طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد .
۳ـ اگر گله شتری در خواب ببینید ، علامت آن است که از بستر بیماری با سلامت بر می خیزید و همان زمان که فکر می کنید دیگر کسی به یاری شما نخواهد آمد ، افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خرس
به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

قمقمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود . اگر دیدید قمقمه ای را […]

سنجاب

محمدبن سیرین گوید : سنجاب درخواب ، مردی غریب توانگر باشد و پوست و مو و استخوان وی به خواب ، مال و خواسته و گوشت او مال مردی غریب […]

سوره الماعون

تعبیر خواب سوره ماعون محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره ماعون می خواند ، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد . ابراهیم کرمانی گوید : او […]

بی اعتنایی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد ، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید . اگر در خواب ببینید که یکی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments