شجره نامه

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است که مشکلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است که ناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار کنید . اگر در خواب ببینید که قسمتی از شجرنامه نیست ، نشانة آن است که دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

ترخون

محمدبن سیرین گوید : مردی بدگوهر بدکردار است ، زیرا که اصل وی ، سپند است و سپند را به سرکه نیز بیاغازانند و مدتی رها کنند . تا طبع […]

آب جاری

تام چت ویندرا گوید : اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود […]

زردیها

محمدبن سیرین گوید : جمله زردی ها درخواب ، دلیل بر درد و بیماری است از جامه ها و خوردنی ها و میوه ها . اگر بیند جامه زرد پوشیده […]

زندانبان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در اثر این شیفتگی به کار و زندگی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments