تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب

 تعبیر خواب شراب از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب شراب دو حالت دارد . چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد و فرح و انبساط می نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی . مجلسی رحمه الله علیه شراب را مال حرام دانسته و مولف نفایس الفنون حکم کلی داده و همه شربت ها را مال و علم دانسته است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند . ابن سیرین نیز نوشته شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند غم و اندوه می آورند و نیکو نیستند ، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد.

تعبیر خواب شراب یوسف نبی

دیدن شراب انگور روزی حلال بود
دیدن شرابهای دیگر روزی با منفعت باشد
دیدن شراب مال حرام بود

تعبیر دیدن شراب ابن سیرین

اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب پیشنهادی

حاجی لک لک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و این جا توضیح زیاد لازم به نظر نمی رسد فقط از این نظر […]

مرغابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد . اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته […]

حوض

محمدبن سیرین گوید : اصل حوض در خواب علم ودانش است . اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست ، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز […]

بازی چشم بندی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازی چشم‌بندی هستید ، به این معنا است که در کاری شرکت می‌کنید که احتمالا به شما ضرر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments