شفتالو

دیدن شفتالوی زرد ، دلیل است بر بیماری . اگر بیند که شفتالو به وقت از درخت جمع کرد ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن شفتالو درخواب بر پنج وجه است ،
اول : بیماری .
دوم : کنیزک .
سوم : صلت ( صله و جایزه ) .
چهارم : مال .
پنجم : منفعت .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز خوب تعبیر نشده . کلا شفتالو را خوب نمی دانند به خصوص اگر زرد یا گندیده و بسیار نرم باشد ـ بین نرم بودن رسیدگی و نرم بودن گندیدگی فرق است ـ معبران برای شفتالو گاه تعبیر آلو نوشته اند و زمانی تعبیری را که برای هلو قائل هستند ذکر کرده اند . شفتالو اگر زرد باشد از بیماری و رنجوری خبر می دهد و اگر ترش باشد همین تعبیر را دارد و اگر گندیده باشد باز هم غم و رنج ناشی از فرسودگی و شکست و ناکامی است . برخی از میوه ها هستند که ما دوست داریم و دسته ای هم هستند که دوست نداریم علت خاصی ندارد . کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گلابی بیشتر می پسندند و می خورند اما این که کدام میوه را دوست داریم یا نداریم در خواب های ما موثر هستند و معبران با تجربه از بینندگان خواب ها می پرسند و بعد تعبیر می گویند . کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند تعبیرش با کسی که شفتالو را دوست ندارد متفاوت می شود . تعابیری که نوشته می شود برای کسانی است که به این میوه بی تفاوت هستند . کلا شفتالو میوه خوبی در خواب های ما نیست اما امام جعفر صادق علیه السلام آن را ( صلت ) تعبیر کرده اند . صلت یعنی پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد . در این صورت اگر کسی شفتالو به شما داد پولی به عنوان صله نصیب شما می شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بادریسه

ابراهیم کرمانی گوید : اگر زنی بیند که بادریسه ببافت یا کسی بدو داد ، دلیل است که او را خادمه یا کنیزکی حاصل شود . اگر زنی بیند که […]

شمشیر

شمشیر در نیام ، زنی بود و بی نیام ، دلیل بر مال است و فرمانروائی . اگر زنی در خواب بیند که در دست شمشیر داشت ، دلیل که […]

تعبیر خواب سوره المزمل

  تعبیر خواب سوره المزمل محمدبن سیرین گوید : اگر ببیند سوره المزمل می خواند ، دلیل است به شب نماز را دوست دارد . کوزه ابراهیم کرمانی گوید : […]

سیسنبر

اگر در خواب سیسنبر بیند ، دلیل که نامش به خیر و نیکی منتشر گردد . اگر بیند در زمین او سیسنبر بود ، همین دلیل کند . اگر برخلاف […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments