شقایق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است . اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی برای گرریستن در زندگی بیننده خواب پیدا می شود اما دلیل بی گناهی و نشان پاکی هم هست . شقایق نشان کوتاهی عمر و جوان مرگی است زیرا این گل عمری بسیار کوتاه دارد که از سه یا چهار روز تجاوز نمی کند . این است که معبران می گویند اگر کسی گل شقایق در خانه اش بکارد خوب نیست و عمرش کوتاه می شود

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آب و هوا
تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا تا حدود زیادی به رنگ  و محل و منطقه آن بستگی دارد. ابن سیرین : اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است . اگر سبز […]

تعبیر خواب برج
تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج ابن سیرین دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو […]

شربت

محمدبن سیرین گوید : خوردن شربت ، چون به طعم شیرین بود و خوشبوی بود ، مثل شربت سیب و شربت انار ، بر شش وجه باشد . اول : […]

اندازه گرفتن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزی باشید ، به این معنا است که بیماری و خطر شما را تهدید می‌کند .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of