شقایق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است . اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی برای گرریستن در زندگی بیننده خواب پیدا می شود اما دلیل بی گناهی و نشان پاکی هم هست . شقایق نشان کوتاهی عمر و جوان مرگی است زیرا این گل عمری بسیار کوتاه دارد که از سه یا چهار روز تجاوز نمی کند . این است که معبران می گویند اگر کسی گل شقایق در خانه اش بکارد خوب نیست و عمرش کوتاه می شود

تعبیر خواب پیشنهادی

گردن

حضرت دانیال گوید : دیدن گردن به خواب ، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد ، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت […]

اهرم

لیلا برایت می‌گوید : دیدن یا استفاده کردن از هرم ، نشانه‌ی پیروزی در مشکلات است .

تعبیر خواب برادر
تعبیر خواب برادر

تعبیر خواب برادر لوک اویتنهاو  برادر : سود و فایده برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن تعبیر خواب برادر […]

پوستین

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود ، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x