تعبیر خواب پیشنهادی

شمد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و […]

تعبیر خواب نوشتن
تعبیر خواب نوشتن

تعبیر خواب نوشتن آنلی بیتون تعبیر خواب نوشتن علامت آن است که مرتکب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید . اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن […]

کلیدان

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کلیددان را بگشود ، دلیل است کار دنیا بر وی گشاده شود . اگر کلیددان را نتوانست گشودن ، به خلاف این […]

طحال

محمد بن سیرین گوید : طحال درخواب دیدن ، مال و شادی بود ، از بهر قوام تن به اوست . اگر بیند که طحال استر داشت ، دلیل کند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments