تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب ادرار
تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار ابن سیرین اگر کسی بیند که ادرار کند ، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود ، دلیل کند که […]

تایپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف می زند چه شنونده […]

بوکس بازی

لیلا برایت می‌گوید : دیدن بازی بوکس در خواب ، بیانگر داشتن اختلاف با دیگران است . اگر در خواب خودتان مشغول بازی بوکس باشید ، یعنی باید برای رسیدن […]

هیپنوتیزم

اچ میلر می‌گوید : اگر خواب ببینید که شخصی را هیپنوتیزم می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که سعی می‌کنید روی دیگران نفوذ پیدا کنید . اگر در خواب شخصی شما […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments