تعبیر خواب پیشنهادی

دیوانگی

محمدبن سیرین گوید : دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی ، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد . […]

سبزه

محمدبن سیرین گوید : سبزه در خواب دین باشد ، خاصه در وقت آن . اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت ، دلیل است بر […]

چاله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می […]

پاپیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد و به خصوص از این […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x