تعبیر خواب پیشنهادی

مسافرت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به مکانهایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده اید ، نشانة آن است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت . ۲ـ اگر خواب […]

آب دریا

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب دریا فراخی روزی بود به این مطلب رای دهید

کارها

لوک اویتنهاو می گوید : کارهای اداری رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد ، فقط روی خودتان حساب کنید کاری را به اتمام رساندن : ازدواج […]

مزرعه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می کنید ، علامت آن است که در تمام کارهای خود موفق می شوید . ۲ـ اگر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments