تعبیر خواب پیشنهادی

طیلسان

ردائی که قاضیان وخطیبان وعربها بر دوش اندازند محمدبن سیرین گوید : دیدن طیلسان ، دلیل جاه و بزرگی است . اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت ، دلیل است […]

کلاه

محمدبن سیرین گوید : دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه . اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت ، دلیل عمل […]

امر الهی

هانس کورت می‌گوید : خواندن یا شنیدن امر الهی در خواب ، بیانگر آن است که با وجود توصیه‌ی دوستان ، دوباره راه اشتباه را پیش می‌گیرید . اگر در […]

مهمات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروکار دارید ، نشانة آن است که کاری را قبول خواهید کرد که بعدا برایتان منافع زیادی خواهد داشت . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments