تعبیر خواب پیشنهادی

پاسبان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است […]

تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی از حضرت دانیال بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است […]

ماکارونی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید ماکارونی می خورید ، علامت آن است که ضررهایی جزیی خواهید کرد . دیدن مقدار زیادی ماکارونی در خواب ، نشانة آن […]

مروارید

حضرت دانیال گوید : دیدن مروارید ، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است . محمدبن سیرین گوید : دیدن مروارید ، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments