تعبیر خواب شکر

تعبیر خواب شکر

تعبیر خواب شکر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار دیدن در خواب خوب نیست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتیجه تلخ کامی و شکست . اگر ببینید که شکر می خورید ، چه با چای و چه به طریقی دیگر ، در صورتی که شکر محور خواب شما باشد نیکو است و خواب شما می گوید توفیق و نصرتی انتظار شما می کشد یا شما را تحسین می کنند و می ستایند که البته کاری مورد قبول و پسند عام انجام می دهید ولی شکر زیاد اگر در خواب ببینید که به طور غیر معمول می خورید یا انباشته می کنید خوب نیست.

 

تعبیر خواب شکر یوسف نبی

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب شیرینی

تعبیر خواب شکر آنلی بیتون

۱ـ دیدن شکر در خواب ، نشانه آن است که از زندگی زناشویی خود لذت چندانی نخواهید برد.
۲ـ خوردن شکر در خواب ، نشانه آن است که مدتی با موضوعات درد آور و ملال آور کشمکش خواهید داشت.
۳ـ پرسیدن نرخ شکر در خواب ، نشانه آن است که دشمنان شما را تهدید خواهند کرد.
۴ـ خرید و فروش شکر در خواب ، نشانه آن است که از خطری جدی با شجاعت جان سالم به در خواهید برد .
۵ـ اگر خواب ببینید بشکه ای شکر می شکند و شکرها بر زمین می ریزد ، نشانه آن است که زیانی اندک متوجه شما خواهد شد.
۶ـ اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه های شکر آواز می خواند ، نشانة آن است که از موقعیتی ظاهرا کم اهمیت ، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

ادویه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دختری در خواب دید که همراه با غذای خود ادویه می‌خورد ، به معنای آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد . دیدن ادویه […]

شهرت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد . ۲ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب […]

در زدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب صدای در زدن را بشنوید ، نشانة آن است که بزودی از اخباری غم انگیز مطلع می شوید . ۲ـ اگر با […]

سبزیجات

مولف گوید : خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان شود مال حرام و غم واندوه و گناهانی که از دهان صادر می شود مانند غیبت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments