تعبیر خواب شکلات خوردن

تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب شکلات یعنی برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید.
۲ـ دیدن شیرینی شکلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب دارد.
۳ـ اگر خواب ببینید شکلاتی ترش می خورید ، دلالت بر بیماری و ناامیدیهای پیاپی دارد.
۴ـ اگر خواب ببینید شیر کاکائو یا چیزی مانند آن می نوشید ، نشانه آن است که پس از دگرگونیهای نامطلوب به هدف خود می رسید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب شکلات منوچهر مطیعی تهرانی

حکم کلی درباره شیرینی ها این است که همگی  در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند.

شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند.

  • اگر در خواب شکلات سفید خوردید نشانه سادگی و رضایت به حداقل‌ها در زندگیست.
  • اگر در خواب شکلات سیاه خوردید اشاره به انجام دادن گناهی است که از آن لذت می‌برید.
  • اگر شکلات که می خورید بستنی داشته و به همراه آن وانیل و توت فرنگی هم خوردید شما احساس می‌کنید آرزوهایتان تحقق نیافته‌ دارید  و عموما این جمله را می‌گویید که من هر چه را که نتوانسته ام به دست بیاورم.
  • خوردن شکلات داغ در خواب نماد گرمی، قناعت و عشق است.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب شکلات خوردن

– تعبیر خوردن شکلات در خواب نشان دهنده حساسیت شما در زندگی است. بهتر است کمی از این حساسیت ها کم کنید.
– تعبیر خوردن شکلات شیرین در خواب نشانه این است که به زودی عاشق می شو

3.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

بادوزیدن

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند که باد سخت همی جست ، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود . اگر بیند که باد چنان […]

خطمی

محمدبن سیرین گوید : خطمی درخواب دروقت خود ، دلیل بر منفعت اندک کند و بی وقت ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن آن ، دلیل بر […]

توپ جنگی

لوک اویتنهاو می گوید : توپ جنگی شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک […]

زیبا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب چهرة خود را زیبا ببینید ، علامت آن است که دور شما را افرادی چاپلوس و زیرک فرا می گیرند . ۲ـ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments