شکنبه

دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حلال بود ، دلیل بر مال حلال کند . اگر شکنبه پر از سرگین است ، دلیل بر مال حرام کند . اگر بیند شکنبه پخته می خورد ، دلیل بر منفعت است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تامین معاش خویش تحصیل می کنیم . اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می آورید . شکنبه حیوانات حرام گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

بز

محمدبن سیرین گوید : بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود . اگر دید بزی مجهول را بکشت ، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد […]

مچ پا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است که همسرتان به شما اهانت می کند . ۲ـ اگر زنی در خواب از دیدن […]

حصیر بافی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید . ۲ـ اگر خواب […]

الک

ابراهیم کرمانی گوید : غربال یا الک به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد . محمد بن سیرین گوید : غربال یا الک به […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x