تعبیر خواب پیشنهادی

لنگ شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند لنگ شده بود . دلیل است پیش خویشان خوار شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر خود را در خواب لنگ بیند ، دلیل […]

عریان

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد . دلیل که حج طلب کند . اگر بیننده خواب مردی مستور بود ، گناهش […]

پختن گوشت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانة آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید .

تاج

محمدبن سیرین گوید : تاج در خواب دیدن ، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال . اگر بیند بر سر تاج داشت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments