تعبیر خواب پیشنهادی

برگ

محمد بن سیرین گوید : درخواب دیدن برگ درخت بر درخت ، خلق و خوی بیننده خواب بود ، خاصه به هنگام وی . اگر بیند برگ سبز ار درخت […]

دباغی

محمدبن سیرین گوید : دباغی کردن در خواب ، گذاشتن شغل مردمان بود . اگر کسی به خواب بیند که دباغی می کرد . دلیل که شغل مردمان به صلاح […]

چمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد […]

تعبیر خواب خرما
تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما ابن سیرین خرما درخواب . مال و خواسته است . اگر بیند خرما همی خورد ، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x