شیر خشت

دیدن شیرخشت ، دلیل بر روزی حلال است . اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع می کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت ، دلیل که از مال سود تمام کند . اگر دید که شیرخشت میخورد ، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شیرخشت درخواب بر سه وجه است . اول : مال حلال . دوم : فراخی عیش . سوم : کام یافتن .

تعبیر خواب پیشنهادی

صفه

دیدن صفه سرای ، دلیل بر مادر و پدر باشد . اگر صفه سرای خود نو و بلند بیند ، دلیل بر درازی عمر است . پدر و مادر را […]

تعبیر خواب حیوانات وحشی
تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی از ابراهیم کرمانی اگر ببینی بر حیوانات وحشی غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو […]

[گفتار متکلمین و حکما در باره رؤیا]

چون رؤیا و درست و نادرست بودنش مورد اختلاف است باکی نیست که برخی گفته‌های متکلّمین و حکماء را در باره آن یاد کنیم و آنچه از اخبار أئمه بر […]

جهنم

لوک اویتنهاو می گوید : جهنم : ضرر زیاد ، خسارت وارد جهنم شدن : شخصی گفته های شما را تکذیب خواهد کرد خود را از جهنم رهانیدن : نجاتی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments