شیر خشت

دیدن شیرخشت ، دلیل بر روزی حلال است . اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع می کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت ، دلیل که از مال سود تمام کند . اگر دید که شیرخشت میخورد ، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شیرخشت درخواب بر سه وجه است . اول : مال حلال . دوم : فراخی عیش . سوم : کام یافتن .

تعبیر خواب پیشنهادی

کشور بیگانه

لوک اویتنهاو می گوید : کشور بیگانه : سفری خوش خواهید داشت

تعبیر خواب در
تعبیر خواب در

تعبیر خواب در از حضرت دانیال در به خواب دیدن زن است . اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد ، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر […]

کرویه

محمدبن سیرین گوید : اگر دید کرویه می خورد ، دلیل که غمگین شود یا با کسی خصومت کند ، زیرا که تلخ است و هر چه تلخ بود دیدن […]

تعبیر خواب سوره القمر

تعبیر خواب سوره القمر محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره قمر می خواند ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . ابراهیم کرمانی گوید : کارهای دشوار بر او […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x