تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه از ابن سیرین

تعبیر خواب شیشه به معنی زن باشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود ، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد ، دلیل است مال زنی بخورد . اگر دید شیشه بشکست ، دلیل که زن بمیرد.

تعبیر خواب شیشه  جابرمغربی

اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.

 

تعبیر خواب شیشه منوچهر مطیعی تهرانی 

معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود . اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است . شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه . اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید . اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند . اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد . شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است . سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید . اگرشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

 

تعبیر خواب شیشه آنلی بیتون 

۱ـ اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانه آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد.
۲ـ اگر در خواب تصویر خود را در شیشه پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است.
۳ـ اگر در خواب چهره خود و دیگران را در شیشة پنجره ببینید ، نشانه آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید.
۴ـ شکستن شیشه در خواب ، نشانه آن است که در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد.
۵ـ شکستن ظروف شیشه ای در خواب ، نشانه آن است که قراردادهای کاری به شکل نامطلوبی پایان می یابد.
۶ـ گرفتن کریستال از کسی در خواب ، نشانه آن است که به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد.
۷ـ اگر در خواب ظروف کریستال به کسی هدیه بدهید ، نشانة آن است که به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل کنید و شکست می خورید.
۸ـ اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد.
۹ـ اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد کرد.
۱۰ـ اگر در خواب از شیشة پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیر دست کسی کار کنید.
۱۱ـ اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانة آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت.
۱۲ـ اگر زنی در خواب چهره مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود.
۱۳ـ اگر مردی در خواب چهره زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جوان شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که […]

صراط

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بر صراط ایستاده بود ، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که […]

کافه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید کافه ای را اداره می کنید ، علامت آن است که از راه هایی غیرقانونی برای پیشرفت استفاده می کنید . ۲ـ […]

قالب

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که قالب کفش یا قالب موزه داشت ، دلیل که خادمی حاصل کند . اگر بیند قالب از وی ضایع شد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments