صابون

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست ، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند . اگر بیند که صابون خورد ، دلیل است که چیزی حرام خورد .
ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست ، دلیل که ازمراد بازماند . جابرمغربی گوید : خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است . اگر محکومی ، متهمی ، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند . اگر متهم است رفع اتهام می شود . اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود . چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود . به همین نحو اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد . هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد . چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد . حال اگر ببینیم که دیگری ، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم . روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست . خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است .
لوک اویتنهاو می گوید :
صابون : غصه
خریدن آن : شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد
استفاده کردن آن : مناطق خطرناک
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن صابون در خواب ، نشانة توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می کند ، نشانة آن است که در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

فر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است . اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر […]

نمکسو

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است ، اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند ، اگر از گوشت لاغر بیند ، دلیل زیان است . به […]

تنومند

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید فردی تنومند هستید ، علامت آن است که می خواهید تغییر مطلوبی در زندگی خود بوجود آورید . ۲ـ اگر در خواب […]

چیت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چیت چلوار نقاشی شده است . آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments