صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید :
صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد .
۲ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول خوردن صبحانه هستید ، دلالت بر آن دارد که به دام دشمنان گرفتار خواهید شد .
۳ـ اگر خواب ببینید به همراه دیگران صبحانه می خورید ، نشانة داشتن زندگی فارغ است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تنقیه

اچ میلر می‌گوید : دیدن تنقیه در خواب ، نشانه‌ی آن است که بعد از به پایان رسیدن سختی‌ها روزهای خوبی خواهید داشت . به این مطلب رای دهید

سرخچه

بدان که سرخچه زیادتی مال است . اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد ، دلیل که او را مال به رنج و سختی حاصل شود از حلال . […]

تعبیر خواب سیلی
تعبیر خواب سیلی

تعبیر خواب سیلی سیلی زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبیر می شود ؛ به ویژه اگر صاحب خواب از بچه دار شدن ناامید شده باشد، […]

توتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments