صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید :
صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد .
۲ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول خوردن صبحانه هستید ، دلالت بر آن دارد که به دام دشمنان گرفتار خواهید شد .
۳ـ اگر خواب ببینید به همراه دیگران صبحانه می خورید ، نشانة داشتن زندگی فارغ است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

فالوده

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند لقمه فالوده خورد ، دلیل است سخن خوش بگوید . اگر بیند که فالوده در دهن کسی نهاد ، دلیل است که از بهر […]

خوره

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است که مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید […]

خجالت

لوک اویتنهاو می گوید : خجالت کشیدن : از شما تعریف و تمجید خواهد شد برایت می‌گوید : از خجالت سرخ شدن معنایش این است که عاشق شده‌اید و جرئت […]

قصر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد . وقتی در خواب قصری […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments