تعبیر خواب پیشنهادی

دیوانگی

محمدبن سیرین گوید : دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی ، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد . […]

تعبیر خواب دست دادن
تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن لوک اویتنهاو دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید   تعبیر خواب دست آنلی بیتون ۱ـ اگر دختری در خواب ببیند با بزرگی دست […]

تعبیر خواب نان
تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان ابن سیرین دیدن نان‌های پاکیزه در خواب ، دلیل خرمی است . اگر ناخوش بیند ، دلیل بر عیش ناخوش بود . اگر نان خرید و به […]

درخت شفتالو

به خواب دیدن ، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments