صحبت

اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت ، دلیل است که زندگانی او به صلاح بود . اگر با مفسد صحبت داشت ، دلیل بر فساد کار او است . جابرمغربی گوید : اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت ، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد . اگر بیند که را عالم صحبت داشت ، دلیل است که علم و دانش آموزد . اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت ، توبه باید کرد . اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت ، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد .

تعبیر خواب پیشنهادی

چرغ

محمدبن سیرین گوید : چرغ درخواب ، پادشاه است . اگر چرغ وحشی بیند ، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد . اگر بیند چرغ را […]

جلسه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شوید و با اعضای خانوادة خود نامهربانی می کنید […]

تعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک از حضرت دانیال گنجشک در خواب مردی باقدر وجاه است . اگر صاحب خواب مستوره است . اگر مستوره نبود و بیند که آن به دام یا […]

پالتو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی . اگر دیدید پالتوی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments