تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الشعراء

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که سوره شعراء می خواند ، دلیل که در پناه حق تعالی بود و از گناه و دروغ پاک شود و در راه دین […]

جیب بر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است که دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید کند . ۲ـ اگر خواب ببینید جیب بر […]

رمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند . چنانچه در خواب رمالی را دیدید […]

تئاتر

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تئاتر در خواب ، نشانه‌ی آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید . اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید ، یعنی در دام افراد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments