تعبیرخواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن از محمدبن سیرین

تعبیر خواب صدقه دادن عالم ، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد . اگر بیند پادشاه صدقه داد ، دلیل که عدل او به همه کس رسد.

تعبیر خواب صدقه دادن ابراهیم کرمانی

دیدن صدقه داد ، دلیل ایمنی و آسایش است . اگر رنجوری بیند ، از رنج خلاص شود .
جابرمغربی گوید : اگر محبوس بیند که صدقه می داد ، دلیل است که آزاد شود . اگر وامدار بیند ، وامش گذارده شود . اگر زندان دید ، خلاصی یابد . اگر ملحدی بیند ، مسلمان شود . صدقه دادن به هر نوع که باشد ، دلیل بر سعادت دو جهانی است

تعبیر خواب صدقه آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید به کسی صدقه می دهید ، به این معنی است که از درخواست های آدمی محتاج کلافه می شوید.
۲ـ اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، دلالت بر آن دارد که حق مالکیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد .
۳ـ اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانة آن است که افراد فریبکار او را آزار می دهند .
۴ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، دلالت بر آن دارد که بعد از مدتی سختی کشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید.

تعبیرخواب سکه صدقه دادن

اگر شما به کسي يک مشت سکه داديد از رنج و اندوه و غم فارغ مي شويد. داشتن سکه طلا همانقدر که در بيداري خوب است و دارنده اش را خوشحال مي کند در خواب نيکو نيست چون ابتلا و گرفتاري را نشان مي دهد به خصوص اگر روي آن نقشي باشد و شما آن نقش را در خواب ببينيد. تنها مورد استثنايي آن است که روي سکه يا پلاک طلاي شما اسماالله يا شمايل اوليا نقش شده باشد که بسيار خوب است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب پیشنهادی

کور

مولف گوید : اگر کسی خواب ببیند کور شده و جائی را نمی تواند ببیند در گناه بزرگی گرفتار می شود اگر ببیند کور بود وبینائی خود را بدست آورده […]

سفیدروی

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خوب بیند که سفیدروی داشت و دانست که ملک وی است ، دلیل که به قدر آن وی را مال و خواسته دنیا […]

چارقد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است . این خواب را معمولا زنان می بینند و مردان به […]

صدا

لوک اویتنهاو می گوید : صدا کردن کسی را صدا کردن : خبر کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments