تعبیر خواب پیشنهادی

زردیها

محمدبن سیرین گوید : جمله زردی ها درخواب ، دلیل بر درد و بیماری است از جامه ها و خوردنی ها و میوه ها . اگر بیند جامه زرد پوشیده […]

بازوبند

ابراهیم کرمانی گوید : بازوبند زرین ، اگر بیند که در بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد . اگر […]

شلوار بند

دیدن شلواربند ، دلیل بر عورت مرد کند . اگر بیند که شلواربندی خوب داشت ، دلیل که قضیب او سخت و محکم گردد . اگر کهنه بیند تاویلش به […]

تعبیر خواب نوزاد
تعبیر خواب نوزاد

آنلی بیتون در تعبیر خواب نوزاد  می‌گوید: تعبیر خواب نوزاد که تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments