تعبیر خواب صندلی

تعبیرخواب صندلی

تعبیرخواب صندلی منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست . اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر می کند حرفه اش مطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد . اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می زنید که توانائی انجام آن را ندارید.

حال اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می شوید و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می گردید . اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می دهد . اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می شوید اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می شوید و اگر دیدید همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد.

 

تعبیرخواب صندلی لوک اویتنهاو

صندلی : مقام والا
صندلی شکسته : یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد.
صندلی زیبا : وفور نعمت
صندلی چرخدار : پیری زودرس

 

تعبیرخواب صندلی آنلی بیتون

۱ـ دیدن صندلی در خواب ، نشانه آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد .
۲ـ اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است ، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد.

تعبیرخواب صندلی شیخ طوسی

اگر برای خریدن صندلی به بازار و یا مغازه رفتید و اقدام به خریدن یک یا چند صندلی شکسته کردید با زنی آشنا خواهید شد که شما را فریب می دهد و یا با احساسات شما بازی میکند چرا که ابراهیم کرمانی نیز در همین باره گفته است خریدن صندلی و یا کرسی های چوبی شکست ه به نشانه ی وجود و یا پیدا شدن زنی مکاره در زندگی است

تعبیر خواب پیشنهادی

حکمت

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند ، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد . اگر بیند کتابی درحکمت و […]

بطری

لوک اویتنهاو می گوید : بطری : کاری از روی بی فکری نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ […]

آوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه […]

حباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی . اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments