صندل

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که صندل داشت ، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند . اگر بیند که صندل سفید داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت بیند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه وجه است . اول : ثنا و آفرین . دوم : خیرو برکت . سوم : جاه و حرمت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خوشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید که به طبع شما خوش […]

چوبک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند . در خواب […]

تلکس و تلگرام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تلکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی است . اگر گمشده یا مسافری دارید که از او بی خبر هستید از […]

سوره السبا

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند ، دلیل که زاهد و عابد گردد . ابراهیم کرمانی گوید : دلیل که در طاعت ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments