تعبیر خواب پیشنهادی

شهرت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد . ۲ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب […]

تعبیر خواب برج
تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج ابن سیرین دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو […]

شکنجه

ابن سیرین گوید : شکنجه در خواب دلیل خاری وبیچارگی بود اگر بیند آن کس کس دیگر را شکنجه می کرد دلیل که آن کس را در میان مردم خوار […]

تعبیر خواب ریش
تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب ریش ابن سیرین تعبیر ریش درخواب ، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments