صنوبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند . ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد . مجلسی رحمه الله علیه در مورد صنوبر سکوت کرده اما کلا درختان سرسبز را بد ندانسته است . صنوبر مردی است قوی هیکل و استخوان دار و با نشاط اما به شدت تلخ زبان و بد دهن که همه اطرافیان خویش را با سخنان خود اگر چه راست هم باشد می رنجاند و با وجود حسن نیت و پاک دلی دیگرن نسبت به صفای او التفاتی ندارد . چنانچه صنوبر در خواب دیدید با چنین مردی در زندگی آینده خود رو به رو خواهید شد که موثر است .

تعبیر خواب پیشنهادی

رقابت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شکست خورده اید ، نشانة آن است که نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد کشید . اما […]

پژواک

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن پژواک صدای کسی در خواب ، بیانگر آن است که روزهای بدی پیش رو دارید .

دست بند

محمدبن سیرین گوید : دست اورنجن که دست بند باشد ، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستی . اگر بیند دست اورنجن […]

ابراز علاقه
تعبیرخواب ابراز علاقه

تعبیر خواب ابراز علاقه در کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب ابراز علاق یک زن متشخص به شما : حقارت و شرمساری آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند کسی به او ابراز […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments