صورتحساب

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت کنید ، معنایش این است که در وضعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت و امکان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می کنید ، نشانة آن است که از نزاع شدید به صلح خواهید رسید .
۲ـ اگر خواب ببینید به دیگران صورتحساب می دهید ، حاکی از آن است که پیشامدهای ناخوشایندی به وقوع می پیوندد و روال عادی زندگی به هم می ریزد .
۳ـ اگر زنی کتابداردر خواب ببیند که صورتحساب کتابها را جمع می زند ، معنایش این است که در امور شخصی و عاطفی دچار مشکل خواهد شد ، اگر فردی شایسته مشکل او را حل خواهد کرد و زن از طرف کارفرمایی جدید مورد احترام و تشویق قرار می گیرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

ییلاق

لوک اویتنهاو می گوید : ییلاق : زندگی آرام روستای ییلاقی پر طمطراق : خوشبختی روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی صاحب […]

تشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبیر داشته باشد . داشتن […]

شیر خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق . اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود . […]

جرثقیل

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن جرثقیل در خواب ، نشانة آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments