تعبیر خواب پیشنهادی

وافور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : وافور کشیدن در خواب ، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب ، هرچه بیشتر از دود و دم […]

تعبیر خواب کوه
تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه حضرت دانیال اگر کسی درخواب خود را بر سر کوهی بیند ، دلیل است در پناه بزرگی رود . اگر بیند کوه از جای برکند ، دلیل […]

فاستونی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است . این یک کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و […]

کک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی در خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانة آن است که وقایعی نامطلوب شادمانی او را ضایع می کند . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments