تعبیر خواب پیشنهادی

کشاورز

لوک اویتنهاو می گوید : کشاورز در حل کشاورزی : از سرنوشت خود راضی بودن کشاورز بیکار : شما سرخورده خواهید شد

باز

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود ، یعنی بر دست وی نشست ، دلیل نماید بر […]

شل شدن

اگر بیند که اندامی از اندامهای او شل شد ، چنانکه نتوانست بر خواستن ، دلیل است توبه کند و سر خود را از مردم باز دارد . اگر این […]

تعبیر خواب عقاب
تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب از حضرت دانیال تعبیر خواب عقاب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود ، چنانکه همه کس از او بترسد . اگر بیند عقاب را فراگرفت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x