تعبیر خواب پیشنهادی

تره

محمدبن سیرین گوید : از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود ، دلیل بر مضرت کند . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تره از سبزیهای خوردنی […]

تخمه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند او را تخمه است ، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند ، تا از […]

کاناپه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید بر روی کاناپه ای لمیده اید ، نشانة آن است که رقبا می کوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند […]

اصوات

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن صدای ناآشنا در خواب ، دلالت بر شنیدن اخبار ناخوشایند دارد اما اگر بعد از شنیدن صدایی ناآشنا ، از خواب بیدار شوید ، بدین […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments