ضربان قلب

لوک اویتنهاو می گوید :
ضربان قلب : در یک موقعیت نا جور قرار گرفتن
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس کنید ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب اعمال و سلامت جسمی خود باشید ، زیرا هر دو رو به ضعف هستند .
۲ـ اگر خواب ببینید نبض کسی را می گیرید ، علامت آن است که برای کسب لذت دارایی خود را فدا می کنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آناناس

لوک اویتنهاو می گوید : آناناس : دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره لیلا برایت می‌گوید : اگر دیدید در حال خریدن آناناس می‌باشید ، بدانید که […]

بوتیمار

محمد بن سیرین گوید : بوتیمار به خواب ، روزی است . اگر بیند بوتیمار رابگرفت ، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد . اگر […]

تعبیر خواب گیتار
تعبیر خواب گیتار

تعبیر خواب گیتار منوچهر مطیعی تهرانی اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار می گیرید . گیتار […]

سوره التغابن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره تغابن میخواند ، دلیل که صدقات بسیار کند . ابراهیم کرمانی گوید : ضعفا را دستگیری کند . سوره الفاطر حضرت امام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments