تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب حاملگی
تعبیر خواب حاملگی

حامله بودن در خواب بیانگر تولد یک ایده جهت پروژه یا موقعیت جدیدی است که در زندگیتان به وجود آمده است. این خواب در زنان باردار بیشتر ناشی از اضطرابات […]

اطو
تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن ازکتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب اتوکردن لباس ها: رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند . لباسهای یک مرد را اتو می کنید : یک عشق […]

سرهنگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید ، نشانة آن است که در به دست آوردن امتیازات اجتماعی و شغلی ، شکست می خورید . […]

برده

لوک اویتنهاو می گوید : برده : فقر لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که برده هستید ، یعنی در انجام کارهایتان موفق می‌شوید . دیدن برده در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments