طبق

محمدبن سیرین گوید :
دیدن طبق درخواب ، دلیل بر خادمی است که به وقت کار سازد . اگر بیند که طبقی بزرگ داشت ، دلیل که خادمی نیکو پیدا کند . اگر بیند که طبق از وی ضایع شد ، دلیل که خدمتکار از وی جدا شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند طبق او در آتش افتد ، دلیل که خادم یا کنیزک او به علت طاعون گرفتار شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن طبق در خواب بر چهار وجه است .
اول : خادم مجلس .
دوم : کنیزک .
سوم : هدایت .
چهارم : سود و فائده .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران کهن طبق را نادم و کنیز و برده تعبیر کرده اند و درباره طبق چیزهایی در همین زمینه نوشته اند ولی چون اولا طبق در زندگی امروز ، مورد مصرف آن چنانی ندارد و ضمنا مسله داشتن کنیز و غلام و برده منتفی است تعابیر معبران گذشته را معتبر تلقی نمی کنیم یا قابل اطلاق نمی دانیم . طبق طلا توقع و انتظارات ماست از حوادث و اشخاصی که با آنها برخورد می کنیم و رو به رو می شویم . اگر در خواب ببینیم که روی طبق چیزی نهاده اند و برای ما می آورند بسیار خوب است چون خواب ما می گوید توقع و انتظاری که داریم برآورده می شود . اگر کسی که طبق را می آورد آشنا باشد یک دوست جوابگوی توقعات ما خواهد بود و اگر بیگانه باشد از حوادثی که اتفاق می افتد بهره می گیریم . طبق خالی همان طور که گفتیم توقع و انتظار است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده . اگر طبقی پر کردیم و برای کسی بردیم ما به انتظار او جواب می دهیم و این مشروط است به این که درون طبق چه نهاده باشیم . اگر در طبق آئینه چراغ باشد ، آن طور که سابق برای عروس به خانه داماد می بردند طبعا مبارک و میمون است و ماخدمتی در خور و شایسته انجام می دهیم ولی اگر یک طبق شلغم یا خاکستر ببریم بدیهی است که نیکو نیست و ما او را غمگین و رنجور می کنیم . این برای مثال نوشته شد چرا که چیزهای خوب و بد زیادند . طبق شکسته نشان بر نیامدن آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد و چه مال دیگری چون غالبا به بیننده خواب برمی گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

مرزنگوش

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مرزنگوش بوئید ، دلیل که او پسری اید عالم و دانا . اگر بیند مرزنگوش پژمرده بود ، به تاویل بد است .

تراشیدن

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که پوست میوه یا هر چیز دیگری را می‌تراشید ، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد .

بلم

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی بلم در خواب ، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است . اگر در خواب بلمی را میان موج‌های بلند دریا سرگردان دیدید ، نشانه‌ی آن […]

پرچم

علم به خواب دیدن ، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی . اگر بیند که علم داشت ، دلیل که از این مردم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments