طلسم

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانة آن است که به آرزوهایی که دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تخم پرنده

حضرت دانیال گوید : تخم مرغ در خواب کنیزک است . اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد ، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را […]

یشم

خالد اصفهانی گوید : اگر درخواب بیند انگشتری از یشم داشت ، دلیل که زن خواهد . اگر دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند . منوچهر […]

بیراهه

لیلا برایت می‌گوید : اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه‌ای گرفتار شده‌اید ، بیانگر آن است که با درایت خود به دیگران اجازه نمی‌دهید که خواسته‌هایشان را […]

تربچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید . پولهایی که اندک اندک خرج می کنیم و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments