طویله

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله ببینید ، تعبیری درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد .
ظرف
۱ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .
۲ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است .
۳ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .

تعبیر خواب پیشنهادی

طاس تخته نرد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شکست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد . و همچنین علامت بیماری واگیردار است . ۲ـ […]

به خطر افتادن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید دیگران زندگی شما را به خطر می‌اندازند ، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب می‌دهند و باید بیشتر مراقب خودتان […]

سوره الدخان

محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره دخان می خواند ، دلیل که در شب طاعت بسیار نماید . ابراهیم کرمانی گوید : راست قول بود و حق را یاری […]

ماشین آتش نشانی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است که نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد . ۲ـ دیدن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x