طویله

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله ببینید ، تعبیری درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد .
ظرف
۱ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .
۲ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است .
۳ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب موریانه
تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در […]

لوزینه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که لوزینه در خواب به دهان نهاد ، دلیل که سخنی خوش شنود . اگر بیند لوزینه بسیار داشت ، دلیل است مال فراوان […]

گلشکر

محمدبن سیرین گوید : گلشکر در خواب ، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود .

احترام

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به شما احترام می گذارند : زندگی شما مملو از شادی میشود . شما احترامتان را از دست میدهید : یکی از دوستانتان میمیرد […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of