عاج

محمدبن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب ، دلیل مال بود از پادشاه . اگر در خواب بیند که عاج داشت ، دلیل است از پادشاه منفعت بیند . اگر که عاج از وی ضایع شد ، دلیل است که مالش تلف گردد .
جابرمغربی گوید : اگر کسی درخواب بیند که عاج در صندوق داشت . دلیل که خویشان و نزدیکان او از یکی از کسان پادشاه زن خواهد . اگر بیند که دوات عاج داشت ، دلیل که پادشاه کنیزکی به وی بخشد که از وی عز و جاه یابد و هر چند که عاج را در خواب سفیدتر بیند ، دلیل است که مال او بیشتر باشد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عاج استخوان دندان فیل است . همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران قدر در خواب های ما نیز از نفایس محسوب می شود و به مال و دارائی و تملک تعبیر می گردد . اگر در خواب ببینید که صاحب شمعدان یک شاخه از عاج هستید صاحب فرزندی می شوید که خانه شما را روشن می کند و در آینده نیز در شما فخر و غرور به وجود می آورد . اگر ببینید شمعدانی چند شاخه از عاج دارید خانواده ای ممتاز خواهید داشت . اگر ببینید یک شیئی ساخته شده از عاج را خراب می کنید مال خود را هدر می دهید و به زیان خویش کاری می کنید و نوشته اند صندوق عاج زنی است شریف و ارزنده و چنان چه در خواب ببینید صندوق عاج دارید و چیزی از درون آن بیرون می آورید از آن زن صاحب فرزند خواهید شد . اگر میزی از عاج ببینید مهمانی بزرگ و با شخصیت به شما وارد می شود . اگر صندلی از عاج باشد ارتقا مقام حاصل می کنید .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـدیدن عاج در خواب ، علامت به دست آوردن ثروت است .
۲ـ اگر خواب ببینید باری از عاج حمل می شود ، علامت آن است که در امور مالی توفیق می یابید و تجربه گرانبهایی در زندگی کسب می کنید .

تعبیر خواب پیشنهادی

صخره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن صخره در خواب ، نشانة آن است که ناراحتی و اندوه در زندگی شما راه خواهد یافت ، و با اختلاف و مشاجراتی همیشگی […]

زکام

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود ، دلیل است روزی اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هرچه که زکام صعب […]

جوان شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که […]

قرص

محمدبن سیرین گوید : حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد ، دلیل بر خیر و منفعت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x